DUYURU

ERZURUM KÜLTÜR TURİZM EĞİTİM REKLAM VE SANAT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

 

                                                               T.C.                                                                   

ERZURUM KÜLTÜR TURİZM EĞİTİM REKLAM VE SANAT

ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

 

Mülkiyeti Erzurum Kültür Turizm Eğitim Reklam Ve Sanat Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazın satış ihalesi 22/06/2023 Perşembe günü saat 14:00’ te Açık Teklif usulü ile Çiftlik Mah.Hava Meydan Eski Genel Müdürlüğü Küme Evler No:5 Yakutiye/Erzurum Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılacaktır.

Söz konusu taşınmazın tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

 

YAKUTİYE İLÇESİ EMİRŞEYH MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ

S. No

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana

Taşınmaz m²

Pay/

Payda

Hisse Oranı

m² Birim

Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

% 5 Geçici

Teminat TL

1

13672

2

Ticaret

OK3

642,80

1/1

Tam

6.253,89

4.019.999,00

200.999.95

SATIŞ ŞARTI

* Taşınmazın satış bedeli peşin olarak 5 iş günü içerisinde ödenecektir.

ŞARTNAME BEDELİ 20.000,00-TL’dir

 

İhale dosyaları aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Çiftlik Mah.Hava Meydan Eski Genel Müdürlüğü Küme Evler No:5 Yakutiye/Erzurum adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz  İhale birimine 22/06/2023 Perşembe günü ihale saatine kadar teslim edilmesi zorunludur.

 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 

 • Kanuni ikametgâh ve Nüfus Kayıt Örneği (e- devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)
 • Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
 • Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi
 • Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti
 • Vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
 • İlanda belirtilen geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)
 • Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) ve istenilen belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
 • İhale dokümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. 
 • Şartname ücreti mukabilinde Erzurum Kültür A.Ş. İhale biriminden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
 • İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 • Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan istekliye aittir.
 • Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

İLAN OLUNUR.

2023-06-15

Kültür Sanat Erzurum